§1
Stiftelsen Akershus Universitetssykehus Boligselskap (stiftelsen) er en stiftelse med formål å feste eller eie eiendommer og bebygge disse med boliger for direkte/indirekte utleie til personell ansatt ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Boligene og bomiljøet skal være et virkemiddel for Ahus for å kunne trekke til seg kvalifisert arbeidskraft.

Stiftelsen kan gi støtte til sosiale tiltak knyttet opp mot beboere og/eller ansatte ved Ahus, som ansees å ha positiv innvirkning på bomiljøet.

I den utstrekning det er nødvendig for å skaffe tilstrekkelig med betjeningsboliger, kan stiftelsen erverve og eie andeler i borettslag og boligbyggelag.

Ved ledighet utover avtalt tomgang kan det leies ut til andre leietagere på de vilkår som stiftelsen til enhver tid fastsetter. Slik utleie skal ikke overstige 5% av de totale utleieareal.

Stiftelsens utleievirksomhet har ikke erverv som formål.

§2
Stiftelsens navn er Stiftelsen Akershus Universitetssykehus Boligselskap. Stiftelsen er opprettet etter vedtak av Akershus fylke.

§3
Stiftelsens sete er i Lørenskog.

§4
Stiftelsens grunnkapital består av utskilte 5 millioner kroner av stiftelsens totale boligmasse.

§5
Stiftelsen ledes av et styre bestående av 6 personer oppnevnt av administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF. Minst ett av styremedlemmene skal foreslås av de ansattes organisasjoner. Administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF oppnevner leder og nestleder.

De ansatte i stiftelsen velger representant med vara til styret.

Stiftelsesstyret velges for fire år om gangen.

Stiftelsesstyret ansetter direktør eller treffer annen avtale om forretningsførselen, herunder engasjerer regnskapsfører. Direktøren har den daglige ledelsen av stiftelsen.

§6
Stiftelsesstyret i Stiftelsen Akershus Universitetssykehus Boligselskap engasjerer revisor for stiftelsen.

§7
Endringer i stiftelsens vedtekter skal meldes til Stiftelsesregistret.

§8
Ved opphør av virksomheten skal stiftelses verdier disponeres i samsvar med kap. VI i stiftelsesloven på en slik måte at stiftelsens formål ivaretas på best mulig måte.

– Endringer vedtatt i styremøte 2012.05.02. (sak 04/12) og 13.01.11 (sak 04/13). –

For en utskriftsvennlig versjon kan du klikke her.