SAB har ca. 600 leiligheter, kun til utleie for ansatte ved Akershus universitetssykehus HF og tilliggende institusjoner.

1. Prioriteringsrekkefølge

1.1 Stillingstype
Ved tildeling av bolig prioriteres nyansettelser.

Enkelte stillinger kan gis fortrinn ved tildeling, dersom dette anses som nødvendig for å rekruttere/beholde spesielt stabilt og kvalifisert personell (mangelpersonell). Dvs.
man tar hensyn til de stillingsgrupper Ahus til enhver tid prioriterer.

1.2 Søkere som stiller likt
Ved ellers likt søknadsgrunnlag, vil ansettelsesforholdet bli vektlagt, herunder arbeidsforholdets varighet og stillingsprosent. Deretter vil sosiale begrunnelser
vektes.

1.3 Bosted
Arbeidstakere som allerede disponerer bolig i rimelig nærhet av arbeidsstedet, vil som hovedregel ikke bli prioritert.

1.4 Boligstørrelse og type
Ved tildelinger legges søkerens familiestørrelse til grunn for vurdering av boligstørrelse og type. De store 3-4 roms leilighetene tildeles i hovedsak til leietakere med barn. Møblerte leiligheter er som hovedregel forbeholdt turnusleger.

1.5 Annet
(Ved ledighet, kan det leies ut til eksterne leietakere (inntil 5 %) på de vilkår som SAB til enhver tid fastsetter.)

2. Botid

2.1 Leiekontraktens varighet
Leiekontraktens varighet er som hovedregel 3 år, forutsatt et fast arbeidsforhold med Ahus. For vikarer er botiden tilsvarende arbeidsforholdets varighet.

Botiden i møblerte leiligheter er som hovedregel 1 år.

Vi forbeholder oss retten til å avkorte leietiden dersom det er planlagt at boligen skal rehabiliteres i løpet av leieperioden.

2.2 Fornyelse av kontrakt
Det gis anledning til å søke om fornyelse av kontrakt etter endt botid. Ved vurdering kan boligenes rehabiliteringsbehov og samlet boligdrift være utslagsgivende. (Dette kan medføre at den som har bodd lengst ikke nødvendigvis får avslag først).

2.3 Bytte/overflytting
Av hensyn til en effektiv boligdrift, søkes antallet overflyttinger begrenset. Vanlig praksis er at leietaker må bo i tildelt bolig minst 1 år, før det kan vurderes overflytting. Tilbud om større / annen bolig kan likevel gis dersom det ikke var en objektivt tilfredsstillende bolig tilgjengelig da søknaden ble behandlet.

3. Kontraktsforhold ved permisjoner

Som hovedregel beholdes leierettigheten under lovbestemte og avtalefestede permisjoner (herunder militærtjeneste, siviltjeneste, fødselspermisjon og adopsjon) og etterutdanning med bindingstid.

Så sant rekrutterings- og boligsituasjonen tillater dette, kan man også ved enkelte
andre type permisjoner få beholde bolig i inntil ett år.

4. Tildelingsansvar og myndighet

Boligtildelinger og bytte av bolig foretas av direktør eller stedfortreder.

5. Framleie

Videreutleie er ikke tillatt.

– Sist revidert 20. februar 2017 –