Spørsmål fra boligsøker

1. Hvem kan søke bolig?
Ansatte ved Ahus eller tilliggende institusjoner. Regler for tildeling

2. Hvem blir prioritert?
Ved tildeling prioriteres nyansettelser. Enkelte stillinger kan gis fortrinn dersom det anses som nødvendig for å rekruttere/beholde spesielt stabilt og kvalifisert personell (nøkkelpersonell) som fastsettes av HR ved Ahus. Man tar hensyn til de stillingsgrupper Ahus til enhver tid prioriterer.

3. Kan jeg få vite hvor jeg står på ventelisten?
Siden vi betjener enkelte av søkerne etter sykehusets behov, er det vanskelig å si hvor du står på venteliste, og hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om bolig. Dette endrer seg stadig, da vi hele tiden får inn nye søknader. Vi sender ut tilbud om bolig fortløpende og det er alltid noen som takker nei til tilbudet de mottar. Boligene blir tildelt uspesifisert. Det vil si at vi senest 14 dager før overtakelse vil gi beskjed om hvilken eksakt leilighet man får.

4. Hvordan søker jeg?
Fyll ut skjemaet. Ansettelsesforhold må dokumenteres før søknaden behandles. Dette gjøres ved å sende oss e-post (post@ahusbolig.no) med kopi av nyeste arbeidsavtale eller bekreftelse fra avdelingsleder (stillings- og prosent/type og eventuelt varighet på arbeidsforholdet dersom det ikke gjelder fast ansettelse). Når dette er gjort, er prosessen i gang. Kontakt oss igjen etter noen dager så kanskje vi kan antyde en status for din søknad.

5. Skal jeg søke hybel eller leilighet?
Det er ulike kriterier for hvilken bolig du kan søke om. Hybel er for kortere leieforhold inntil 3 måneder. Leilighet er for langtid. Enslige kan søke om hybel (som består av et rom. Øvrige rom som kjøkken, bad og tv-stue deles med andre hybler) eller 1 roms leilighet, par kan søke om leilighet opptil ett soverom, 3 og 4 roms leiligheter tildeles kun ansatte med barn.

6. Hvem får tildelt 3/4- roms leilighet?
3 og 4 roms leiligheter tildeles kun barnefamilier.

7. Hvor lenge får jeg bo?
Botiden er som hovedregel tre år for fast ansatte (prioriterte stillingsgrupper) med stillingsgrad 60-100 %. Lavere stillingsgrad gis maks ett år. Deretter gis det anledning til å forlenge avtalen med ett år av gangen hvis tilgangen på boliger gjør dette mulig. Botidens varighet vil også avhenge av begrunnelse for søknaden og andre opplysninger av betydning. Ved tildeling til vikarer, får de botid tilsvarende vikariatets varighet. Det gis også redusert botid når opplysninger i søknaden tilsier dette.

8. Hva gjør jeg hvis jeg ikke vil ha boligen?

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av mottatt tilbud, ber vi om at du gir oss en rask tilbakemelding om dette, ved å sende e-post til post@ahusbolig.no eller ring 97976444. Merk at det påløper gebyr ved for sen tilbakemelding, se prisliste.

9. Når skal husleien betales?
Leien betales ved trekk i lønn i forbindelse med lønnsutbetaling, hvor det er mulig. Ved første husleietrekk vil du bli trukket for resterende dager i innflyttingsmåneden og påfølgende måned. Eksempel: kontraktstart er satt til 20. april. Du vil derfor bli trukket i lønn den 12. mai for perioden 20.-30. april og 1.-31. mai. Fra og med junimåned, vil du bli trukket én husleie, den 12. i hver påfølgende måned.

I andre tilfeller, der trekk i lønn ikke er mulig, vil faktura bli tilsendt med forfall den 15. i måneden.

10. Hvor mye må jeg betale i forskuddsleie (depositum)?
Fast ansatt med 60-100 % stilling, forskutterer et beløp lik 1 måneds husleie. Ansatte med lavere stillingsprosent, forskutterer et beløp lik 2 måneders husleie. Tilkallingsvikarer/ekstrahjelp forskutterer et beløp lik 3 måneders husleie.

Forskuddsleie står på egen konto og tilbakebetales når leieforholdet opphører, dersom alt er ok.

11. Hva er kontonummeret og IBAN/Swift?
Skal du betale husleie er kontonr 7101 05 31270. Mens innbetaling av forskuddsleie skjer på kontonr 1503 17 32600. Husk å merke giroen med "forskuddsleie" samt ditt kundenummer (6 siffer, står i tildelingsbrevet du har mottatt).

Skal du betale giro fra utlandet trenger du SWIFT-koden og IBAN-nummeret. SWIFT koden er: DNBANOKKXXX (Swift forteller hvilken bank i hvilket land, i vårt tilfelle DnB). Betaling av husleie: IBAN NO74 7101 05 31270 og forskuddsleie: IBAN: NO59 1503 17 32600. Husk at det påløper gebyr ved betaling fra utland, dvs. at du må supplere gebyret på innbetalingen.

12. Hvor kan jeg hente nøkkel?
Nøkkel kan du hente på vårt kontor i Sykehusveien 20, 1474 Nordbyhagen (underetasjen på parkeringshuset ved Ahus).

13. Kan noen andre hente nøkkel for meg?
Da må vedkommende ha med seg en fullmakt fra leietaker. Info om fullmakt sendes oss i forkant. Denne fullmakten må inneholde informasjon om leietakers navn og fødselsnummer samt navn og fødselsnummer på den som skal hente nøkler på leietakers vegne. Fullmakten må også inneholde leietakers signatur. Tredjeperson må vise legitimasjon ved utlevering av nøklene. Det er også en forutsetning at forskuddsleien er betalt og at kvittering på dette er sendt til oss.

14. Er det tillatt med husdyr?
Det er tillatt med husdyr i våre boliger (gjelder ikke møblerte boliger eller hybler), men det betinger at det oppgis på søknaden. Ønsker du å anskaffe husdyr etter at du har flyttet inn, må søknaden sendes før dyret anskaffes.